Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป


 

ดู ไม่มีชื่อ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า"> 

 

ตราเทศบาล

 เทศบาลตำบลราไวย์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีฐานะเป็นนิติบุคคล

 เดิมเทศบาลตำบลราไวย์ มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลราไวย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศและกำหนดให้มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตำบล เมื่อวันที่  2  มีนาคม พ.ศ. 2538 ต่อมาบ้านเมืองมีสภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมเพิ่มขึ้นสมควรจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลราไวย์ ขึ้นเป็น เทศบาลตำบลราไวย์ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ. 2550 และมีผลตั้งแต่วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2550

 1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต

           เทศบาลตำบลราไวย์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตห่างจากที่ว่าอำเภอเมืองภูเก็ต 11 กิโลเมตร ตำบลราไวย์มีพื้นที่ประมาณ 38 ตารางกิโลเมตรกิโลเมตร (ประมาณ 23,750 ไร่)  เป็นพื้นที่บนเกาะภูเก็ตประมาณ 23 ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่บนเกาะต่าง ๆ อีก 9 เกาะ ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร ตำบลราไวย์อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดภูเก็ตมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ              จด    ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ทิศใต้                 จด    ทะเลอันดามัน

ทิศตะวันออก         จด    อ่าวฉลองและทะเลอันดามัน

ทิศตะวันตก          จด     ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และทะเลอันดามัน

 1.2 ภูมิประเทศ

            ภูมิประเทศของตำบลราไวย์ มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งรูปร่างค่อนข้างยาวลงมาทางใต้ จากวงเวียนห้าแยก คือแนวเขตแบ่งแยกตำบลมีถนนวิเศษเป็นแนวยาวเรียบชายฝั่งทะเลอันดามัน จด สุดถนนหาดราไวย์ จากนั้นเป็นถนนขึ้นแหลมพรหมเทพ และเข้าสู่ถนนรอบเกาะ และชายฝั่งเลียบเนินเขาไปตำบลกะรน มีสภาพทางกายภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มติดเนินเขาบางแห่งมีป่าไม้ หนองน้ำ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง เช่น แหลมพรหมเทพ หาดราไวย์ แหลมกาน้อย แหลมกาใหญ่ หาดในหาน หาดยะนุ้ย หาดอ่าวเสน นอกจากนี้ตำบลราไวย์ยังประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นเกาะต่าง ๆ จำนวน 9 เกาะ คือ เกาะโหลน เกาะเฮ เกาะรายาน้อย เกาะรายาใหญ่ เกาะบอน เกาะมัน เกาะแอว เกาะนอก และเกาะแก้ว

1.3 จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลราไวย์มีหมู่บ้าน        ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้านต่อไปนี้

หมู่ที่ 1    บ้านในหาน                         หมู่ที่ 5    บ้านบางคณฑี

หมู่ที่ 2    บ้านราไวย์                          หมู่ที่ 6    บ้านแหลมพรหมเทพ

หมู่ที่ 3    บ้านเกาะโหลน                     หมู่ที่ 7    บ้านใสยวน

หมู่ที่ 4    บ้านบางคณฑี

 หมู่ที่  1  บ้านในหาน

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน   

ประวัติของหมู่บ้านมาจากสถานที่ตั้งของชุมชนเป็นป่าไส และเป็นที่ทำรังของผึ้งยวนจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านใสยวน”   ประมาณปี พ.ศ. 2534  ได้แบ่งแยกหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์   เป็นหมู่ที่ 7  ชื่อบ้านใสยวน

ชุมชนบ้านใสยวน หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์  หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า บ้านในหาน ทั้งนี้พื้นที่ที่แยกมาเป็นหมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์ นั้น อยู่ติดกับทะเล  หาดในหาน  ซึ่งเป็นหาดที่สวยงามและสงบเงียบ    ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนที่หาดแห่งนี้   บุคคลภายนอกหมู่บ้านก็นิยมเรียกชื่อ “บ้านในหาน”

หมู่ที่ 2 บ้านราไวย์

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน    

                         นายจำเริญ  มุขดี  อดีตผู้ใหญ่บ้านหาดราไวย์  เล่าว่า นายล้อม วงศ์จันทร์   ชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน ณ หาดราไวย์  เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2430   ได้แต่งงานสร้างบ้านเรือนเป็นหลักฐานมั่นคง   ด้วยความขยันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จึงเป็นที่ยอมรับของเพื่อนบ้านในละแวกหมู่บ้าน  จึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าเมืองในสมัยนั้น ให้เป็นนายพัน  ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกำนัน  โดยเรียกกันติดปากว่า  กำนันล้อม  ถือได้ว่าเป็นกำนันคนแรกของตำบลราไวย์  ต่อมาญาติพี่น้องก็อพยพมาอยู่ด้วย  ชื่อ นายเอี่ยม  ประจันทบุตร  ซึ่งเป็นหมอแผนโบราณ  หลวงอนุภาษภูเก็ตการ  ซึ่งมาจากเมืองจีน  มีชาวเลพวกพลัดหรือพวกสิงห์จากเกาะบริเวณใกล้เคียงหาดราไวย์   มาขออยู่อาศัยด้วย  กำนันล้อมได้แบ่งที่ดินทำกินให้ตามส่วน  ถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ได้เข้ามาตั้งรกรากกลุ่มแรกในหมู่บ้านหาดราไวย์

 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะโหลน

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

                       ในอดีตเมื่อ 100 กว่าปีก่อน  ได้มีชาวบ้านจาก จังหวัดสตูล ชื่อ โต๊ะนางู้  เดินทางมาตั้งบ้านเรือนอยู่บนเกาะโหลน  ซึ่งมีสภาพเป็นป่า  ต่อมาคนภายนอกเห็นว่ามีคนอยู่ก็พากันอพยพไปอยู่ด้วยหลายครัวเรือน   บ้านเกาะโหลนจัดตั้งเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ 2480  มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อนายดล  สองเมือง   มีประชากร  33 ครัวเรือน  และที่เรียกว่าบ้านเกาะโหลน  ผู้นำชุมชนเล่าว่าพอถึงฤดูทำนาชาวบ้านใกล้เคียงกลัวว่าควายที่เลี้ยงไว้จะกินข้าวในนา  ก็พาควายที่เลี้ยงไว้กรรเชียงเรือ  จูงควายว่ายน้ำมาปล่อยไว้ที่เกาะโหลน  พอหมดฤดูทำนาเจ้าของควายก็จะมาพาควายกลับแต่มีควายที่หลุดเชือก เป็นควายเถื่อนอยู่ที่เกาะโหลน   ควายเถื่อนพวกนี้ก็จะพากันกินหญ้า กินต้นไม้บนเกาะทำให้โหลนเตียน  จึงได้เรียกว่า “บ้านเกาะโหลน”

 หมู่ที่ 4 บ้านบางคณฑี

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน    

                         เมื่อ  100  กว่าปีก่อน  ได้มีชาวมุสลิมจากจังหวัดสตูล  เดินทางอพยพมาอยู่ที่บ้านบางคณฑี   ได้ตั้งถิ่นฐานมีครอบครัว  มีญาติพี่น้องเดินทางมาอาศัยอยู่ด้วย  และได้ขยายเผาพันธุ์มากขึ้น  จนปัจจุบันมีสภาพเป็นชุมชน

                       ประวัติความเป็นมาของชื่อ บ้านบางคณฑี  มาจากหลายแหล่ง  สรุปได้  ดังนี้

                         บ้านบางคณฑี  สภาพหมู่บ้าน มีบาง  มีคลองเยอะ เวลามีเรือผ่านไป-มา  ก็จะพักจอดเพื่อตักน้ำกิน-น้ำใช้  เมื่อก่อนในหมู่บ้านมีคนอยู่น้อย  ร้านค้าในหมู่บ้านก็จะเปิดได้เพียง  1  แห่ง  ถ้าเปิดหลายแห่งก็จะขายไม่ได้   เพราะฉะนั้นถ้าร้านหนึ่งเปิด  อีกร้านหนึ่งก็ต้องปิด

                     บางก็เล่าว่า  บ้านบางคณฑี  เมื่อก่อนคนในหมู่บ้าน  มีนิสัยนักเลง อันธพาล  ถ้ามีใครพลัดถิ่น  ไม่มีเครือญาติในหมู่บ้าน  เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านก็จะถูกพวกนักเลง อันธพาล  ก่อกวน  เล่นงาน  คนละทีจนไม่สามารถอยู่ได้  ต้องอพยพออกไปจากหมู่บ้าน

 หมู่ที่  5  บ้านบางคณฑี  (ห้าแยก)

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

       บ้านห้าแยก  หมู่ที่  5  ตำบลราไวย์   ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านมานาน ประมาณมากกว่า  100 ปี     พื้นที่หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณวงเวียนห้าแยก   จึงเรียกชื่อหมู่บ้านตามสถานที่ตั้ง  คือ  “บ้านห้าแยก” 

  หมู่ที่ 6 บ้านแหลมพรหมเทพ

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน                                         

      บ้านพรหมเทพ  ได้แยกออกมาจาก  หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์  เมื่อปี  พ.ศ. 2516  มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก  นายสนิท  หยดย้อย  เดิมเป็นพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์   ได้สงวนไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2479  หลังสงครามโคกครั้งที่ 2  ปี พ.ศ. 2487  ข้าวยาก  หมากแพง  จึงได้ให้ชาวบ้านมาทำไร่  ปลูกข้าว

      ปี พ.ศ. 2519 นายอำเภอชิต ธรรมประวัตได้มีการพัฒนาตัดทางขึ้นแหลมพรหมเทพโดยใช้งบ   อบจ.  ชาวบ้านได้อพยพขึ้นไปอยู่บนแหลม  ลักษณะพื้นที่ยื่นออกไปในทะเลเดิมเรียก “แหลมคอจ้าว”  และมีหาดในพื้นที่  คือ  หาดพรหมเทพนุ้ย,  หาดพรหมเทพใหญ่  จึงใช้ชื่อหมู่บ้าน   “บ้านแหลมพรหมเทพ”

หมู่ที่ 7 บ้านใสยวน

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

     ชุมชนบ้านใสยวน เป็นชุมชนมุสลิม  เดิมชุมชนบ้านใสยวนรวมอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบล ราไวย์ ได้แบ่งหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ เมื่อปี พ.ศ. 2534

      ประวัติชื่อของหมู่บ้าน มาจากสถานที่ตั้งของชุมชนเป็นป่าใส และเป็นที่ทำรังของผึ้งยวน จึงตั้งชื่อชุมชนว่า  “ บ้านใสยวน”  ชาวบ้านในชุมชนอยู่กันแบบเครือญาติ เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวนมะพร้าว และเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันชุมชนบ้านใสยวนได้ขยายเป็นหมู่บ้านจัดสรร ธุรกิจบ้านเช่า ทำให้มีคนจากภายนอกเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านมากขึ้น

     สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ประกอบกับคนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนอาชีพจาเกษตรกรรมมาเป็นขายแรงงาน รับจ้าง ค้าขาย รับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจบ้านเช่า บ้านจัดสรร

     1.4 จำนวนประชากรในตำบลราไวย์

 

     ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น    14,868    คน แยกเป็นชาย   7,603 คน        หญิง 7,877 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  391      คน/ตารางกิโลเมตร   จำนวนครัวเรือน  10,824ครัวเรือน  (ข้อมูล   เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2553      ที่มา สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง )

 จำนวนข้อมูลประชากรและครัวเรือนตำบลราไวย์

 

หมู่ที่

จำนวนประชากร

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1  บ้านในหาน

713

903

1,616

1,879

2 บ้านราไวย์

1,630

1,775

3,405

2,161

3 บ้านเกาะโหลน

210

193

403

106

4 บ้านบางคณฑี

2,397

2,648

5,045

3,425

5 บ้านบางคณฑี

701

783

1,484

1,235

6 บ้านแหลมพรหมเทพ

648

722

1,370

1,026

7 บ้านใสยวน

1,174

1,440

2,614

2,547